Program XXV. zasadnutie MZ 20.03.2014

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice a §51 Zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zvolávam

XXV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 20.03.2014 (štvrtok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke č. 205 na 2. poschodí  Miestneho úradu Mestskej časti  Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11  Košice,  s týmto programom:

 

1. Otvorenie  
1.1 Schválenie programu rokovania  
1.2 Voľba návrhovej komisie  
1.3 Voľba mandátovej komisie  
1.4 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
2. Nastúpenie náhradníka na uvoľnené miesto poslanca  
2.1 Informácia o zániku mandátu poslanca  
2.2 Správa mandátovej komisie  
2.3 Zloženie sľubu nového poslanca miestneho zastupiteľstva  
3. Komisie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ, prsonálne doplnenie  
4. Záver  

 

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.