Prenosná volebná schránka

Oprávnený volič môže využiť hlasovanie do prenosnej volebnej schránky podľa § 7 zákona č. 46/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov:

„Oprávnený volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase voľby v obci, v ktorej má trvalý pobyt, alebo má voličský preukaz, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k oprávnenému voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a hlasovacími lístkami; vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania.“

V prípade, že sa nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti a chcete využiť hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, môžete o to požiadať priamo vašu okrskovú volebnú komisiu (telefón bude uvedený na webstránke mestskej časti), alebo o to požiadať prostredníctvom miestneho úradu na telefónnych číslach 055/7883 200 a 055/7883 201.