Preberanie kandidátnych listín

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 oznamujeme, že posledným dňom na podanie kandidátnych listín, je utorok 11. septembra 2018 (60 dní pred dňom konania komunálnych volieb).
Kandidátnu listinu treba doručiť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie do vyššie uvedeného termínu. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Splnomocnenci politických strán, politických hnutí, koalície politických strán a politických hnutí a nezávislí kandidáti môžu odovzdávať kandidátne listiny zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v kancelárii č. 201 na 2. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č. 39 Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín a 11. septembra 2018 do 24.00 hod.

Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť emailom alebo telefonicky so zapisovateľom miestnej volebnej komisie (zapisovateľ ako zamestnanec mestskej časti nemusí byť stále prítomný vo svojej kancelárii - napr. v prípade účasti na porade, rokovaní komisií, účasti na súde a pod.).

JUDr. Vincent Oravec
 
email: vincent.oravec@kosicezapad.sk
tel: +421 55 788 32 21
mobil: +421 911 393 309