Pozvánka na 1. zasadanie a školenie členov okrskových volebných komisií

Podľa ust. § 15 ods.3 zákona SNR č. 346/l990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Vás pozývame na 1. zasadanie a školenie členov okrskových volebných komisií, ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2014 (štvrtok) o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke na prízemí Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48/A v Košiciach.

V prípade, ak sa v danom termíne nemôžete zúčastniť na 1. zasadaní členov OVK, oznámte túto skutočnosť:
- písomne na adresu MÚ MČ Košice - Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice alebo,
- telefonicky na č. t. 7883 244  Ing. Morová alebo,
- faxom na č. 7883 209 alebo,
- mailom na adresu:  morova@kosicezapad.sk prípadne,
- osobne na MÚ MČ Košice - Západ, oddelenie rozvoja, II. poschodie, č.d. 217, Tr. SNP 39, 040 11 Košice -  Ing. Morová


V zmysle ust. § 11 ods.4 cit. zákona  vzdanie sa funkcie člena  okrskovej volebnej komisie je možné iba v písomnej forme.

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD., v.r.