07. Podnikateľská činnosť

SADZOBNÍK  SPRÁVNYCH  POPLATKOV   
vyberaných Mestskou časťou Košice – Západ   
podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:  
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj 1 500 eur
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri 
1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode  200 eur
e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných
pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie 100 eur
   
Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 eura
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka  1,50 eura

Dokumenty