Petícia za vybudovanie oploteného kontajneroviska pre Hronskú 11,13,15 a 17 zo strany ulice Obrody

Mestskej časti Košice-Západ bol dňa 9.12.2019 doručený Váš list, označený ako „odovzdanie petície – za vybudovanie oploteného kontajneroviska pre Hronskú 11, 13, 15 a 17 zo strany ulice Obrody“

V bode 3 a 4 Vašej petície teda – „oprava poškodených chodníkov pre Hronskú 11, 13, 15 a 17 zo strany ulice Obrody“ a „vyznačiť parkovacie miesta bielymi čiarami, parkovisko pred Hronskou 11, 13, 15 a 17 zo strany ulice Obrody aj zo strany Kina DRUŽBA“ táto petícia nie je vecne príslušná Mestskej časti Košice-Západ. Túto kompetenciu má Mesto Košice.

Na základe stanoviska Mesta Košice zo dňa 18.12.2019 Vám oznamujeme, že vo veci vybudovania oploteného kontajneroviska pre Hronskú ulicu č. 11, 13, 15 a 17 z ulice Obrody a vybudovanie verejného osvetlenia predmetného kontajneroviska je nutné kontaktovať  vlastníka dotknutých parciel, ktorým je Mesto Košice. Mestská časť Košice-Západ nedisponuje žiadnym majetkoprávnym  vzťahom k dotknutým parcelám. Mesto Košice aktuálne prehodnocuje koncepciu kontajnerových stojísk resp. polozapustených kontajnerovísk. Z uvedeného dôvodu Mesto Košice odporúča riešiť realizáciu kontajnerovísk až po prijatí koncepcie mesta, ktorá bude jednotná pre celé mesto Košice.

Mgr. Marcel Vrchota - starosta MČ Košice-Západ