Oznámenie o nezverejňovaní elektronických oznámení o doručení zásielok osobám s trvalým pobytom: Košice-Západ a oznámení o zrušení trvalého pobytu

Dňom účinnosti (25.05.2018) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, mestská časť Košice - Západ nezverejňuje v elektronickej forme na svojej internetovej stránke www.kosicezapad.sk oznámenia o zrušení trvalého pobytu, oznámenia o uložení listovej zásielky a oznámenia o uložení listovej zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 10, vzhľadom na ochranu osobných údajov.

 

Všetky uvedené oznámenia sú naďalej vyvesované v listinnej podobe na úradnej tabuli mestskej časti umiestnenej na pravej strane od brány do budovy Miestneho úradu mestskej časti Košice - Západ. Informácie poskytujeme aj telefonicky na tel. čísle: 055/7883224 (evidencia obyvateľov) v úradných hodinách.