Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

16. apríl 2018

Ohlasovňa pobytu v obci Košice – Západ na návrh

Michaela Nielsenová, vlastníčka nehnuteľnosti na adrese Košice – Západ, Markušova 7,
v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov zrušila dňom

16. apríla 2018 trvalý pobyt

Ing. Ladislav Loebe, nar. 15.03.1947
Dorota Loebeová, nar. 01.06.1949
Lucia Loebeová, nar. 26.05.1975
Viera Loebeová, nar. 17.07.1978
Adriana Kočutová, nar. 13.03.1973
Jakub Kočuta, nar. 13.06.1996
Samuel Kočuta, nar. 25.06.2001

Miestom nového trvalého pobytu je Mestská časť Košice – Západ.

 

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne

 

Vyvesené od 16.04.2018 do 02.05.2018