Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

13. marec 2018

Ohlasovňa pobytu v obci Košice – Západ na návrh

Martina Kašová, vlastník/čka nehnuteľnosti na adrese Košice – Západ, Slobody 27,
v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

13. marca 2018 trvalý pobyt

Ivan Novák, nar. 13.08.1983

Miestom nového trvalého pobytu je Mestská časť Košice – Západ.

 

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne

 

Vyvesené od 13.03.2018 do 28.03.2018