Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

13. február 2018

Ohlasovňa pobytu v obci Košice – Západ na návrh

Martina Soroková, vlastník/čka nehnuteľnosti na adrese Košice – Západ, Lesnícka 13,
v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

13. februára 2018 trvalý pobyt

Jarmila Semanová, nar. 20.07.1970
Štefan Tej, nar. 22.07.1987

Miestom nového trvalého pobytu je Mestská časť Košice – Západ.

 

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne
 

Vyvesené od 13.02.2018 do 28.02.2018