Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4. december 2017

Ohlasovňa pobytu v obci Košice – Západ na návrh

Andrej Brenk, vlastníčka nehnuteľnosti na adrese Košice – Západ, Mikovíniho 46, Košice,
v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

04. decembra 2017 trvalý pobyt

Jarmila Figurová, nar. 28.04.1977
Viktória Figurová, nar. 01.07.2009
Lívia Miľová, nar. 14.06.1999
Jakub Miľo, nar. 03.10.2002

Miestom nového trvalého pobytu je Mestská časť Košice – Západ.

 

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne

Vyvesené od 04.12.2017 do 19.12.2017