Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1. december 2017

Ohlasovňa pobytu v obci Košice – Západ na návrh

Nicola Uličná, vlastník/čka nehnuteľnosti na adrese Košice – Západ, Trieda SNP 90,
v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

01. decembra 2017 trvalý pobyt

Marek Uličný, nar. 06.10.1981

Miestom nového trvalého pobytu je Mestská časť Košice – Západ.

 

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne

 

Vyvesené od 01.12.2017 do 18.12.2017