Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

12. október 2017

Ohlasovňa pobytu v obci Košice – Západ na návrh

Lívia Legényová a Jozef Legény, vlastníci nehnuteľnosti na adrese Košice – Západ, Matuškova 2, v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

12. októbra 2017 trvalý pobyt

Milan Oláh, nar. 23.09. 1945

Miestom nového trvalého pobytu je Mestská časť Košice – Západ.

 

 


odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne


Vyvesené od 12.10.2017 do 27.10.2017