Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

10. august 2017

Ohlasovňa pobytu v obci  Košice – Západ na návrh: 
Dávid Kilár, vlastník nehnuteľnosti na adrese Košice – Západ, Petzvalova 6/19,
v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov zrušila dňom

10.8.2017  trvalý pobyt 
Ladislav Šteiner, nar. 11.11.1946

Miestom nového trvalého pobytu  je Mestská časť  Košice – Západ.

V Košiciach, 10.8.2017

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne

Vyvesené od 10.8.2017 do 25.8.2017