Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

8. august 2017

Ohlasovňa pobytu v obci  Košice – Západ na návrh:
Erik Šitár, vlastník nehnuteľnosti na adrese Košice – Západ, Obrody 209/13,
v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov zrušila dňom

8.8.2017  trvalý pobyt 
Patrik Vraštiak, nar. 27.10.1992

Miestom nového trvalého pobytu  je Mestská časť  Košice – Západ.

V Košiciach, 8.8.2017

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne

Vyvesené od 8.8.2017 do 23.8.2017