Oznámenie o zámere uzatvorenia dodatku č. 1 k nájomnej zmluve z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mestská časť Košice-Západ zverejňuje oznámenie o zámere uzatvorenia dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. NAJ_054/2020 zo dňa 26.11.2020 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zámena časti parcely 2349 za časti parciel č. 2345, 2346, 2347, katastrálne územie Terasa, zapísané na LV č. 12911.

Dokumenty