Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mestská časť Košice-Západ zverejňuje oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemok, časť parcely C KN číslo 2447/167 zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 1 420 m2, katastrálne územie Terasa, zapísanej na LV č. 12576, parcela pod garážovým boxom o výmere 18 m2.

Dokumenty