Majetok a financie

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemok, časť parcely C KN číslo 2951/1 zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 1 420 m2, katastrálne územie Terasa, zapísanej na LV č. 12576, spevnená plocha používaná ako parkovisko o výmere 262 m2.

Dokumenty