Majetok a financie

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mestská časť Košice - Západ zverejňuje oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, parcela KN-C, parc. číslo 2599/22 zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 868 m2, katastrálne územie Terasa, zapísaná na LV č. 12576 a to parcela pod garážovým boxom o výmere 17 m2.