Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny "Košice - Domino"

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19 b ods.1, písm. a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu zóny "Košice- Domino".

Dokumenty