Oznámenie o uložení zásielok

14. november 2017

Ohlasovňa pobytu obyvateľov Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP 39, Košice v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listových zásielok pre adresátov:

Jozef Böszörményi (1957), trvalý pobyt Košice – Západ
Stanislav Joni (1982), trvalý pobyt Košice – Západ
Rudolf Badó (1988), trvalý pobyt Košice – Západ
Jana Bendiková (1970), trvalý pobyt Košice – Západ
Nina Horváthová (1984), trvalý pobyt Košice – Západ

Zásielky si môžete vyzdvihnúť na pracovisku Kancelárie evidencie obyvateľov č. 303 na 3. poschodí Miestneho úradu MČ Košice – Západ, v termíne do 29.11.2017. Po tomto termíne budú zásielky vrátené odosielateľom ako nedoručené (v odbernej lehote neprevzaté).

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne

Vyvesené od 14.11.2017 do 29.11.2017