Oznámenie o uložení zásielok

15. máj 2018

Ohlasovňa pobytu obyvateľov Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP 39, Košice v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listových zásielok pre adresátov:

Veronika Ruščinová (1997), trvalý pobyt Košice – Západ
Igor Kuba (1969), trvalý pobyt Košice – Západ

Zásielky si môžete vyzdvihnúť na pracovisku Kancelárie evidencie obyvateľov č. 303 na 3. poschodí Miestneho úradu MČ Košice – Západ, v termíne do 30.05.2018. Po tomto termíne budú zásielky vrátené odosielateľom ako nedoručené (v odbernej lehote neprevzaté).

 

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne

Vyvesené od 15.05.2018 do 30.05.2018