Oznámenie o uložení zásielky

11. máj 2018

Ohlasovňa pobytu obyvateľov Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP 39, Košice v zmysle ust. § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Pavel Revúcky (1963), trvalý pobyt Košice – Západ

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na pracovisku Kancelárie evidencie obyvateľov č. dverí 303 na 3. poschodí Miestneho úradu MČ Košice – Západ, v termíne do 28.05.2018. Po tomto termíne bude zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručená (v odbernej lehote neprevzatá).

 

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne

Vyvesené od 11.05.2018 do 28.05.2018