Oznámenie o uložení zásielky

13. február 2018

Ohlasovňa pobytu obyvateľov Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP 39, Košice v zmysle ust. § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Veronika Ruščinová, (1997), trvalý pobyt Košice – Západ

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na pracovisku Kancelárie evidencie obyvateľov č. dverí 303 na 3. poschodí Miestneho úradu MČ Košice – Západ, v termíne do 28.02.2018. Po tomto termíne bude zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručená (v odbernej lehote neprevzatá).

 

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne

Vyvesené od 13.02.2018 do 28.02.2018