Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR mesta Košice 2022 – 2027

Cieľom spracovávaného dokumentu je na základe komplexnej analýzy územia, jeho silných a slabých stránok, identifikovaných potrieb a rozvojového potenciálu stanoviť stratégiu rozvoja v kľúčových oblastiach smerujúcu k budovaniu odolného, inkluzívneho, bezpečného a udržateľného mesta a jeho okolia.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 - 2027“ po zverejnení Mestom Košice a dotknutou MČ spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) je možné predkladať najneskôr do 15 dní (14.12.2021) od jeho zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Košice
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského 52
041 26 Košice
Email: zuzana.tesarcikova@minv.sk
 
Oznámenie a popis navrhovaných zmien týkajúcich sa strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027“ je možné nájsť na tejto stránke
 
Podľa § 63 zákona o EIA je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 040 22 Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín. Prípadný záujem o konzultácie žiadame dohodnúť vopred telefonicky na tel. č. 055/6001 327, alebo elektronicky (zuzana.tesarcikova@minv.sk).

Dokumenty