Oznámenie o plánovanom výrube drevín

Mestská časť Košice-Západ oznamuje, že prostredníctvom spoločnosti Správa mestskej zelene v Košiciach, sa vykoná plánovaný výrub drevín. Žiadateľom výrubu je mesto Košice.

Výrub sa týka 1ks stromu druhu smrek obyčajný (Picea abies), 3 ks stromov jedľa (Abies) rastúcich na pozemku s parcelným číslom 935/1 v katastrálnom území Terasa a 1 ks stromu druhu agát biely (Robinia pseudoacacia) rastúci na pozemku s parcelným číslom 2997 v  katastrálnom území Terasa. Výrub bude vykonaný z dôvodu bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia človeka a z dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku.

Vyrúb dotknutých drevín sa uskutoční na základe právoplatného rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2019/019987 Okresného úradu v období vegetačného pokoja (01.10.2019-31.03. kalendárneho roka) v termíne do 31.12.2020. V súlade § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa vykoná náhradná výsadba v rozsahu 6ks stromov.