Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že prostredníctvom spoločnosti PIKOLO s.r.o. Košice, bude vykonávať plánovaný výrub drevín/krovitých porastov z dôvodu ich zásahu do ochranného pásma nadzemného elektrického vedenia.
Plánované obnovenie lesného prieseku (odstránenie náletových drevín) sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia na celom území MČ Košice-Západ.

Výrub vykonaný z dôvodu bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia človeka a z dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku, ktoré mohli byť zapríčinené z dôvodu bezprostredného ohrozenia bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia.