Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ

Poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ JUDr. Zsolt Varga doručil dňa 20.02.2018 písomné vzdanie sa mandátu poslanca miestneho zastupiteľstva. Podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzdaním sa mandátu dochádza k zániku mandátu poslanca.

Podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zanikol mandát poslanca obecného (miestneho) zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

Starosta mestskej časti Košice - Západ v súlade s § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že v zmysle zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v Mestskej časti Košice - Západ do miestneho zastupiteľstva konaných dňa 15.11.2014 ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca miestneho zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 3 nastupuje Dušan DROTÁR, ktorého ako kandidáta navrhla koalícia politických strán a politických hnutí SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Konzervatívni demokrati Slovenska a Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja.