Oznámenie k delegovaniu zástupcov do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady SR

Mestská časť Košice – Západ v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR v roku 2016 oznamuje politickým stranám a koalíciám, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované, že konečný termín na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií je 11.01.2016 do 24.00 hod.

Oznámenie je potrebné v súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. doručiť jedným z nasledovných spôsobov:
1) poštou na adresu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, Košice, doručenie do 11.01.2016
2) e-mailom na  adresu: volby @ kosicezapad.sk, 
3) osobne do podateľne na vyššie uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Dňa 11.01.2016 po úradných hodinách je možné oznámenie doručiť aj osobne:
- od 15.30 hod. do 18.00 hod. v kancelárii  č.217, č. t. 055/7883244 – Ing. Morová
- od 18.00 hod. do 24.00 hod. v kancelárii č.305, č. t. 0911651465 – p. Fuňáková.

Ing. Ján Jakubov  v.r.
starosta MČ Košice – Západ