03. Opatrovateľská činnosť

VZN mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta
Zoznam úkonov opatrovateľskej služby v domácnosti a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti
I. Sebaobslužné úkony
bežné úkony osobnej hygieny 1,20 eur/deň
kúpanie vrátane umytia vlasov 1,20 eur/deň
donáška obeda 0,75 eur/ 1 obed
pomoc pri podávaní stravy a umytie riadu 1,20 eur/deň
II. Nevyhnutné práce v domácnosti
nákup (v najbližšej obchodnej sieti) 2 eurá/hod
ďalšie činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 2 eurá/hod
upratovanie 2 eurá/hod
ručné pranie, pranie v práčke, žehlenie 2 eurá/hod
III. Umývanie okien
umývanie okien obojstranne 0,80 eur/m2
IV. Kontakt so spoločenským prostredím so sprievodom
na lekárske vyšetrenie 0,80 eur/hod
na vybavenie úradných záležitostí 0,80 eur/hod
na kultúrne, telovýchovné a iné verejné podujatia 0,80 eur/hod
prechádzka 0,80 eur/hod
predčítanie pre nevidiacu osobu 0,80 eur/hod
dohľad 0,80 eur/hod
Minimálny počet hodín opatrovateľskej služby je 20 hodín v kalendárnom mesiaci, pričom denný limit (rozsah) je minimálne 2 hodiny. 

 

Ďalšie informácie

Dokumenty