Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice - okolie dňom 07.09.2018 od 08.00 hod.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bol vyhlásený odo dňa 01.08.2018 od 06.00 hod.

pplk. Ing. Tomáš Berzetei
riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Dokumenty