Ocenenia Mestskej časti Košice - Západ 2014

Šesť úspešných jednotlivcov a dva kolektívy si dnes na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva v Átrium klube na Luniku I  prevzalo ocenenia mestskej časti a starostu  mestskej časti za svoje doterajšie verejnoprospešné pôsobenie. Udeľujú sa najviac trom jednotlivcom a jednému kolektívu, a  to v  mesiaci máj príslušného kalendárneho roka na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Ich súčasťou je tiež plaketa a  listina o udelení ceny. Jednotlivci a zástupcovia kolektívov sa zapisujú  do Pamätnej knihy zriadenej na tento účel.

Cena Mestskej časti Košice - Západ  sa udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, za činnosť osôb alebo organizácií, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, ekonomický a kultúrny rozvoj Mestskej časti Košice - Západ a za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mestskej časti a jej občanov. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ udelilo  CENU MESTKEJ ČASTI KOŠICE - ZÁPAD pre nasledujúcich ocenených:

Ján Kozák
dlhoročný futbalový reprezentant, najlepší československý futbalista roku 1981, v súčasnosti tréner slovenskej reprezentácie. Je odchovancom Lokomotívy Košice, kde prestúpil ako mimoriadny talent zo Spišskej Novej Vsi. Počas svojej reprezentačnej kariéry odohral 55 zápasov, za československú reprezentáciu strelil 9 gólov. Zúčastnil sa Majstrovstiev Európy 1980 v Taliansku, kde získal bronz a pomohol vybojovať postup na  Majstrovstiev sveta 1982 v Španielsku. Tu však kvôli zraneniu nemohol hrať. Trikrát získal ako hráč Československý pohár - dvakrát s Lokomotívou Košice, raz s Duklou Praha. S pražskou Duklou bol aj československým majstrom, s košickou Lokomotívou získal cenný bronz. Do najlepšej „Jedenástky roka“ bol nominovaný 5 krát. Odohral 225 ligových zápasov a strelil 51 gólov. Bol mimoriadne tvorivým a technickým futbalovým hráčom. Najväčšiu časť svojej hráčskej a trénerskej kariéry strávil práve v Košiciach. S mužstvom 1. FC Košice ako tréner získal dva tituly majstra Slovenska, ako prvý slovenský klub ho doviedol do hlavnej fázy Ligymajstrov. Odborným a zanieteným motivačným prístupom sa pričinil o rast mnohých bývalých i súčasných hráčov - úspešných strelcov, ligistov a reprezentantov. V apríli tohto roku oslávil životné jubileum 60 rokov.  Vzhľadom na aktuálne reprezentačné povinnosti cenu v zastúpení prebrala manželka oceneného  pani Iveta Kozáková.

František Kunzo
zlatý medailista z olympijských hier  1980 v Moskve, jedenásťnásobný  člen olympijskej futbalovej reprezentácie na poste obrancu. Narodil sa v Spišskom Hrušove. Futbalovo začínal  v Rudňanoch  a  v  Spišskej novej Vsi. Najdlhšie pôsobil v banskobystrockej Dukle, bol tiež členom československého dorasteneckého tímu a reprezentačného tímu do 21 rokov. Odohral ťažké kvalifikáčné zápasy pre olympijský turnaj, okrem iného s Poľskom i Maďarskom.  V sedemnásťčlennom  konečnom kádri  boli spolu s brankárom košickej Lokomotívy Stanislavom Semanom len dvomi zástupcami  slovenských oddielov. Na olympiáde československí futbalisti prešli postupne cez Kolumbiu, Nigériu, Kuvajt, Kubu, v semifinále cez Juhosláviu 2:0 a vo finále porazili vtedajšiu NDR 1:0. Za košickú Lokomotívu nastupoval na prvoligové zápasy v štyroch sezónach. Neskôr trénoval dorast Lokomotívy a mládež v MFK Košice. Futbal hrali tiež všetci jeho traja synovia. Je spoluzakladateľom košického Olympijského klubu, aktívnym hráčom košických internacionálov.
Je tiež držiteľom titulu Majstra športu, dvojnásobným víťazom Slovenského pohára vo futbale,  ocenenia Zlaté kruhy Slovenského olympijského výboru 2000 a Zlaté kruhy Medzinárodného olympijského výboru 2001. Pri príležitosti 750. výročia udelenia kráľovských mestských privilégií Banskej Bystrici bol v roku 2007 vyhlásený ako futbalista storočia Banskobystrického kraja. V septembri tohto roku sa dožíva životného jubilea 60-tich rokov. V Košiciach a v mestskej časti Košice - Západ býva nepretržite už vyše tridsať rokov.
 

PhDr. Pavol Mutafov
je predsedom Slovenského zväzu vzpierania, členom Slovenského olympijského výboru a aktívnym členom Mestského klubu vzpierania a silových športov v Košiciach. Po spoločenských zmenách v roku 1989 bol prvé štvorročné komunálne obdobie poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ. V nasledujúcom období 1994 až 2010 bol nepretržite starostom mestskej časti v štyroch   komunálnych obdobiach za sebou. Bol tiež poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach, členom mestskej rady a v prvých troch funkčných obdobiach vyššieho územného celku v  rokoch 2001 až 2013 poslancom zastupiteľstva Košického samospráv- neho kraja. Vykonával tiež funkciu predsedu košického regionálneho združenia ZMOS, bol členom jeho celoslovenského predsedníctva, tiež členom dozornej rady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Košiciach. Ako predseda organizačného štábu  príprav  a organizácie Majstrovstiev sveta vo vzpieraní žiakov a žiačok do 17 rokov konaných pred dvoma rokmi  v Spoločenskom pavilóne  na Terase sa výrazne pričinil o ich zdarný a úspešný priebeh po športovej a spoločenskej stránke. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ a vedúci služobného úradu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach. Ocenenie preberá za dlhoročnú prácu v komunálnej oblasti a v oblasti športu pri príležitosti životného jubilea 60. rokov.

Materská škola na Ipeľskej ulici  č.10
je prvou materskou školou otvorenou na začiatku výstavby sídliska. V tomto roku zavŕši  polstoročie  svojej činnosti.  Prvého septembra 1964 bolo otvorených 8 tried s počtom vyše 240 detí. Od  roku 1972  fungujú v materskej škole 4 triedy. Prvou riaditeľkou  bola pani Anna Borovská, od roku 1971 pani Alžbeta Holková-Laktičová, od roku 1982 pani Erika Tresová,  od septembra 1991 pani Iveta Šoltýsová. Od júla 1996  a  v  súčasnosti je riaditeľkou  Mgr. Silvia Bošnovičová. V roku 1998 sa škola začala ako jedna z prvých v Košiciach profilovať na environmentálnu výchovu. Bol vypracovaný interný program environmentálnej výchovy so zameraním na tvorbu a ochranu životného prostredia, ako aj pestovanie správnych návykov a postojov k životnému prostrediu. Rozšírená bola  profilácia o zdravý životný štýl a vypracovaný  interný projekt Škola podporujúca zdravie. V rámci neho  je snahou deťom vytvoriť kľudné, príjemné a esteticky upravené prostredie.  V školskom roku 2000/2001 získal kolektív materskej školy  národný certifikát Škola podporujúca zdravie. V súčasnosti škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Poskytuje aj  možnosť poldennej výchovy a vzdelávania detí, ponúka tiež krúžok anglického jazyka,  počítačový krúžok  i predplavecký výcvik. Cenu za kolektív materskej školy pri príležitosti 50. rokov jej  verejno-prospešnej činnosti preberali  pani Silvia Bošnovičová, pani Iveta Šoltýsová a pani Alžbeta Holková - Laktičová.

Cenu starostu Mestskej časti Košice - Západ udeľuje starosta mestskej časti za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť osôb alebo organizácií, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, ekonomický a kultúrny rozvoj Mestskej časti Košice - Západ a za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mestskej časti a jej občanov. Starosta  mestskej časti Košice - Západ udelil  CENU STAROSTU pre nasledujúcich ocenených:

dp. Mgr. Jozef  Janič
pochádza zo Šarišských Draviec. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol vysvätený za kňaza v Rožňave, pôsobil ako kaplán v Sečovciach, od roku 1990 vo farnosti sv. Alžbety v Košiciach. 1. júla 1991 bola vtedajším košickým biskupom Mons. Alojzom Tkáčom zriadená nová farnosť v Košiciach na Terase. Mgr. Jozef Janič bol menovaný za jej prvého farára. Bola mu  zverená pastoračná starostlivosť o vyše 20 tisíc obyvateľov sídliska hlásiacich sa k rímskokatolíckemu náboženstvu. Od začiatku svojho pôsobenia koordinoval všetky kroky  ku schváleniu projektu a začiatku výstavby prvého kostola na sídlisku. Podieľal sa osobne na stavebných prácach, spolu s ďalšími dobrovoľníkmi zabezpečoval  aj  riadil výstavbu. Za jeho pôsobenia bol kostol sv. Gorazda a spoločníkov dokončený a posvätený arcibiskupom  - metropolitom  v  novembri 1999.Svojím 11 ročným pôsobením, rozvinutím a stabilizovaním farnosti, ako aj vybudovaním solídneho náboženského centra reprezentovaného kostolom sv. Gorazda a spoločníkov, sa významne pričinil o mravnú obrodu a o duchovno-kultúrne povznesenie obyvateľov v mestskej časti.  Osobitne je záslužné, že to robil s oduševnením, nezištne i nad rámec svojich úloh. V súčasnej dobe pôsobí ako výpomocný duchovný vo farnosti Hubošovce. V marci tohto roku oslávil životné jubileum 50 rokov.

Ing. Iveta Petíková
predsedníčka Občianskeho združenia Nádej pre autistov. Vyštudovala Banícku fakultu v Košiciach. Osobná skúsenosť a venovanie sa problematike autizmu ju nasmerovali na cestu pomáhať rodinám s autistickým členom. Popri zamestnaní si doplnila vzdelanie, v súčasnosti pracuje ako špeciálny pedagóg na Základnej škole pre žiakov a deti s autizmom v Autistickom centre Rubikon. Občianske združenie Nádej pre autistov je záujmové nepolitické združenie rodičov a priateľov osôb s autizmom a inými pervazívnými vývinovými poruchami osobnosti. Vzniklo v roku 2006, ako pokračovanie ročného grantového projektu „Chodci“ z dôvodu, že Východné Slovensko v tejto oblasti zaostávalo za ostatnými regiónmi a pomoc rodinám s deťmi s diagnózou „autizmus“ tu absentovala. Deti postihnuté autizmom trávia veľa času v domácom prostredí. Ich handicap im bráni zúčastňovať sa aktivít so svojimi zdravými rovesníkmi. Špecifiká diagnózy si vyžadujú individuálny prístup ku každému jedincovi. Do značnej miery sú vylúčené zo spoločenského života. Združenie pre nich organizuje pestré športové a spoločenské aktivity, snaží sa zlepšovať ich psychickú a fyzickú kondíciu, postupne ich integrovať medzi zdravú populáciu s prirodzenou akceptáciou v spoločnosti. Organizuje rôzne druhy pomoci, vzájomné stretávanie sa a organizovanie rôznorodých aktivít. Združenie zabezpečilo spoluprácu s Lekárskou Fakultou UK Bratislava na grantovom projekte sledovania imunologických, metabolických, toxikologických, genetických a hormonálnych parametrov u autistických detí. Pomáha a finančne podporuje Autistické centrum Rubikon v Košiciach - Myslave. Podieľalo sa tu na vytvorení „Pracovnej kuchyne“, rekonštrukcii sociálnych priestorov, na projekte „Letný tábor remesiel“ a tiež na vytvorení športového ihriska v AC Rubikon.

Ing. Otto Tomášů
bol v poradí tretím a najdlhšie  pôsobiacim  riaditeľom Východoslovenských železiarní v Košiciach -  od roku 1975 až do transformácie železiarní z národného na štátny podnik - po dobu 14 rokov. Za jeho pôsobenia boli realizované viaceré strategické rozhodnutia a procesy - modernizovaná výroba oceľových konštrukcií v závode hutnícka druhovýroba,  do prevádzky  bolo uvedené zariadenie pre plynulé odlievanie ocele do brám,  realizovaná bola generálna oprava, modernizácia a rekonštrukcia  vysokej pece, generálna oprava dynamoliniek studenej valcovne,  technické zlepšenia - bezzvonová sadzobňa vo vysokej peci, odsávanie cez systém filtrov „Doghaus“ so zlepšením ekológie a začala sa okrem iného rozhodujúca stavba  kontiodlievanie č. 2. Podnik stabilne zamestnával až 24 000 zamestnancov, čo je dvakrát viac ako v súčasnosti. Mesto žilo železiarňami a železiarne mestom.  VSŽ výrazne ovplyvnili Košice v mnohých oblastiach - v bytovej výstavbe, službách, zdravotnej starostlivosti, strednom i vysokom školstve, vede, výskume, športe a kultúre. Ako riaditeľ podniku sa Ing. Otto Tomášů  pričinil sa o sochárske sympózia, pri ktorých vznikali na Terase  diela domácich a zahraničných umelcov prioritne z kovu.  Prítomné sú i dnes na jednotlivých Lunikoch na verejných priestranstvách.  Mal tiež pozitívny vzťah k športu, najmä košickému hokeju a tenisu. Dnešné možnosti rekreačného tenisu i medzinárodné ATP podujatia majú svoje korene vo výstavbe areálu na Aničke, o ktorý sa aktívne pričinil. Pán Ing. Otto Tomášů bol vnímaný ako erudovaný odborník, ekonóm, ako zodpovedný a  slušný človek  s ľudským prístupom k okoliu, kolegom a zamestnancom. V tomto roku, budúci mesiac,  sa dožíva vzácneho  životného jubilea  85. rokov. Cenu v zastúpení prebrala pani Irena  Tomášů, manželka oceneného.

Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach, Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov na Triede SNP 1 v Košiciach
Oddelenie bolo otvorené   pred štvrťstoročím v máji roku 1989.  Jeho zakladateľmi boli  primár  MUDr. Ivan Frič,  ktorý v minulom  roku oslávil  80 rokov,  primárka MUDr. Kamila Ilgová, pracujúca  v tejto pozícii od roku 1998 a MUDr. Peter Krcho, PhD., od roku 2005 prednosta Kliniky neonatológie. Pracovisko patri medzi intenzívne oddelenia s najvyšším počtom prijatých kriticky chorých novorodencov na Slovensku, ročne  až  380 novorodencov. Zároveň  je to aj oddelenie s najvyšším počtom transportovaných novorodencov na seba na Slovensku,  teda privážajúce si  pacientov z regionálnych nemocníc. V uplynulom roku to bolo až v 166 prípadoch. Spáduje dominantne Košický kraj,  niektoré špecifické závažné situácie rieši aj pre Prešovský kraj. Jedná sa o nadregionálne centrum pre celotelovú hypotermiu, vysokofrekvečnú ventiláciu, brušnú a hrudnú chirurgiu s následnou intenzívnou starostlivosťou, sofistikovanú umelú pľúcnu ventiláciu, monitorovanie statických aj dynamických parametrov pomocou ultrazvuku, diagnostiku raritných život ohrozujúcich vrodených vývinových chýb všetkých orgánových systémov. Cenu za kolektív pracoviska prebrali MUDr. Ivan Frič,  MUDr. Kamila Ilgová a MUDr. Peter Krcho.
 

Dokumenty