Ocenení jednotlivci a kolektívy na Terase

Šesť jednotlivcov a  dva kolektívy  si v piatok 25. mája v Spoločenskom pavilóne na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva prevzali Ceny  Mestskej časti Košice - Západ a Ceny starostu Mestskej časti Košice - Západ. Obe sa podľa „Zásad pre udeľovanie ocenení“  schválených  uznesením miestneho zastupiteľstva  z  júna minulého roku udeľujú trom jednotlivcom a jednému kolektívu, a  to v  mesiaci máj príslušného kalendárneho roka na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Ich súčasťou je tiež plaketa a  listina o udelení ceny. Jednotlivci a zástupcovia kolektívov sa zapisujú do Pamätnej knihy zriadenej na tento účel.
 
Cena Mestskej časti Košice - Západ  sa udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť osôb alebo organizácií, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, ekonomický a kultúrny rozvoj Mestskej časti Košice - Západ a za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mestskej časti a jej občanov.Miestne zastupiteľstvo udelilo  CENU MESTKEJ ČASTI KOŠICE - ZÁPAD :

Ing. Vladimírovi Cillimu 
Ako inžiniersko - technický pracovník  hutníckeho kombinátu sa v roku 1966 zapojil do vybudovania a vedenia letecko - modelárskeho krúžku v bývalom Mestskom dome detí a mládeže. Po absolvovaní základnej vojenskej služby sa  ako zakladateľ tejto činnosti  jej opäť ujal v novom Centre voľného času Technik na Orgovánovej ulici ako externista. Vďaka svojim odborným, technickým, pedagogickým i  etickým danostiam tu nepretržite vychovával  mnohých ďalších  adeptov a  špecialistov  tohto krúžku a  zaslúžil sa o rozšírenie počtu ďalších externistov pre túto záujmovú oblasť.

Ing. Jánovi Krajčímu
Je majstrom ľudovej umeleckej výroby, má 70 rokov. Patrí k výrazným súčasným tvorcom drevených plastík. Po absolvovaní vysokej školy prišiel za prácou do Košíc a zamestnal sa vo VSŽ, kde pracoval ako výskumný pracovník. Od príchodu do Košíc býva na sídlisku Terasa.  Vzťah k manuálnej práci a láska k ľudovému umeniu ho priviedla k práci s drevom, ktorej sa venuje viac ako 45 rokov. Komisiou Ústredia ľudovej umeleckej výroby  v Bratislave mu bol v roku 1990 priznaný titul  Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví spracovania dreva. Vyrezáva figúrky a figurálne zdobené črpáky, realizuje sakrálne a pastierske ľudové umenie,  postavy z dedinského prostredia i  veľké figurálne plastiky z  topoľa a duba. Zúčastňuje sa na folklórnych festivaloch a rezbárskych sympóziách. Jeho sochy Anjel a Víla bdejú nad Dvorom remesiel v sídle ÚĽUV, drevorezba Slanský hrad krášli park pri gejzíri v Herľanoch a jeho  drevené sochy sú umiestnené v Čermeli i na Hradovej. Má za sebou 21 spoločných výstav realizovaných na Slovensku i v zahraničí. Svojou výstavou sakrálnych ľudových plastík v predvianočnom čase - v decembri 2011 v Átrium klube - spestril tiež podujatie Vianoce na Terase.

Františkovi Velesovi
Je  zamestnancom Mestskej polície, Stanica - Západ. V septembri 2008 vošiel vodič iného osobného auta na križovatke Trieda SNP - Ružínska ulica na červenú a narazil do služobného vozidla mestských policajtov. František Veles utrpel vážne poranenia chrbtice, následkom ktorých ochrnul. Po dlhodobom liečení mu bola ponúknutá možnosť pokračovať v práci v mestskej polícii na pozícii operátora kamerového systému Stanice Západ, čo k 1.10. 2010 prijal. Napriek svojmu postihnutiu naďalej pomáha občanom mestskej časti, pričom sa aktívne podieľa na činnostiach pri ochrane majetku mestskej časti a jej občanov.

Folklórnemu  súboru Čarnica
Občianske združenie, ktoré v tomto roku zaznamenáva už 55 rokov svojej činnosti,  od roku 1991 pôsobí  v mestskej časti Košice - Západ,  sídli na Kežmarskej  46. Návrh na ocenenie súboru občianskeho združenia Folklórny súbor Čarnica predložil prof. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský, PhD.,  obyvateľ  mestskej časti Košice - Západ,  za vynikajúce tvorivé výkony v umeleckej činnosti, za úsilie, ktorým sa súbor výrazne pričinili o kultúrny rozvoj mestskej časti, tiež za dlhoročný pozitívny výchovný vplyv na deti a mládež, ktorých pozornosť orientuje na lásku k slovenskému folklórnemu umeniu a na povinnosť dôstojne reprezentovať Slovensko, mesto a mestskú časť doma a v zahraničí.  Za 55 rokov vzniklo v súbore viac ako 60 choreografií, desiatky koncertných skladieb a množstvo speváckych čísel. Súbor absolvoval  viac ako 1800 vystúpení,  vyše 60 zahraničných zájazdov do 18 krajín Európy a Ázie. Vystriedalo sa v ňom približne 1500 tanečníkov, spevákov a hudobníkov. V posledných rokoch sa súbor stále vo väčšej miere zameriava na výchovu mladej generácie - okrem detského folklórneho súboru Čarnička je to aj detská tanečná škola Čarnulienka, v ktorej sa deti už od 4 rokov zaúčajú do tajov folklóru. Posledné viac ako dve desaťročia súbor vedie pán Marián Baloga, riaditeľ a umelecký vedúci kolektívu. 


Cena starostu Mestskej časti Košice - Západ udeľuje starosta mestskej časti za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť osôb alebo organizácií, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, ekonomický a kultúrny rozvoj mestskej časti a za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mestskej časti a jej občanov. Rudolf Bauer udelil CENU STAROSTU MESTKEJ ČASTI KOŠICE - ZÁPAD pre

Róberta Berenhauta  -  fotoreportérsku osobnosť, dokumentaristu, športového fotografa.
Viac ako šesťdesiat rokov nepretržite zachytáva  spoločenské a  športové dianie v  meste Košice, jeho regióne i  v  zahraničí.  Zúčastnil sa na stovkách podujatí, jeho stále aktuálny archív zahŕňa niekoľko desaťtisíc čiernobielych negatívov i farebných záberov. Prvú športovú fotku urobil  v roku 1949. Sám tiež športoval, basketbal hrával do roku 1960. Často navštevoval a fotil  futbal,  hádzanú,  hokej, atletiku, stolný tenis, box, vodné pólo i  ďalšie športy náročné na kvalitnú fotografiu. Fotil na majstrovstvách sveta v hokeji vo Švédsku a Švajčiarsku, futbalové zápasy  v  Moskve, v Taliansku, Turecku, v Anglicku, Dánsku, Albánsku, Islande, či  tiež  vrcholové  športové zápolenia  na Olympijských hrách v Mníchove. V uplynulom i tomto roku,  pri 50. výročí  začatia bytovej výstavby sídliska Nové Mesto (Terasa), poskytol pre mestskú časť ďalšie cenné dokumentárne fotografie.   Zachytil na nich život začínajúceho sídliska, radosti a strasti jeho prvých i  neskorších obyvateľov. Sú súčasťou výstavy POLSTOROČIE TERASY, obsahuje ich kniha „Košice ako na dlani a  Mestská časť Západ“, mnohé z  nich v  tomto roku prevzali tlačené a elektronické média.  Dnes sú  tieto zábery výnimočnou dokumentáciou doby a cenným už historickým skvostom profesionálnej čierno-bielej dokumentaristiky.Svieži osemdesiatnik,  pán Róbert  Berenhaut,  získal už viacero ocenení za výsledky svojej doterajšej práce. Toto ocenenie je prvým od mestskej časti, kde býva  nepretržite od (1964) začiatku výstavby sídliska.

RNDr. Jozefa Kupku, DrSc. - ekológa a dlhoročného pracovníka Baníckeho ústavu Slovenskej akadémie vied  v Košiciach.
Je obyvateľom Terasy  nepretržite od roku 1963, keď sa  sťahoval na Sokolovskú ulicu na Luniku II spolu s prvými obyvateľmi sídliska.  V roku 1956 ukončil  Karlovu univerzitu v Prahe so špecifikáciu v odbore fyzikálnej chémie. V Košiciach pôsobil   šesť rokov na Vysokej škole veterinárskej  ako odborný asistent s prioritou výskumu v biológii a  toxikológii hospodárskych zvierat  a  pri vývoji špeciálnych elektro-chemických metód.  Od roku 1962  celých tridsať rokov pôsobil na Baníckom ústave Slovenskej akadémie vied, bol vedúcim oddelenia ekológie priemyselnej krajiny, pripravil - okrem iného - metódy a  systém posúdenia hygienického rizika životného prostredia v lokalitách Košíc, Spiša, Jelšavy, v regiónoch uhoľných baní, chemického priemyslu a metalurgie. Publikoval odborné práce v počte viac ako 200 titulov. V miestnej samospráve pôsobil ako poslanec a zástupca starostu mestskej časti Západ v  prvom volebnom období po významných spoločenských zmenách v rokoch 1990-1994. Zúčastňoval sa na tvorbe dokumentov a  koncepcií mestskej a miestnej samosprávy, pôsobil ako poradca primátora pre ekológiu, pripravoval koncept riešenia centrálneho územia mestskej časti Západ. Po odchode do dôchodku založil Klub kresťanských seniorov, ktorý v mestskej časti aktívne pôsobí už  15 rokov a  v súčasnosti má cez 200 členov. Ocenený sa v tomto roku dožíva úctyhodného jubilea -  85 rokov.

Stanislava Semana - člena víťazného reprezentačného družstva futbalistov na olympijských hrách v roku 1980 v Moskve.
Narodil sa v Košiciach. Takmer celú svoju úspešnú  futbalovú kariéru  strávil v Lokomotíve Košice, a to od roku 1963 do 1983, vojenskú službu  v  drese Dukly Banská Bystrica. K vrcholom jeho športovej činnosti patrí zlatá olympijská medaila, keď za celý olympijský turnaj v bránke reprezentačného družstva Československa obdržal len jediný gól v základnej skupine a čisté konto si udržal 370 minút. V uvedenom olympijskom roku bol aj členom bronzového tímu na Majstrovstvách Európy vo futbale.  Pôsobil  tiež v zahraničí -  v cypruskom mužstve Larnaka Salamina  a v nemeckom Kemptene.Po skončení aktívnej  činnosti ako špecializovaný tréner vychoval veľké množstvo mladých brankárov, ktorí čerpajúc práve z jeho obrovských skúseností  dokázali  športovo vyrásť a úspešne sa presadiť. Ako tréner pôsobil  dlhoročne v košickom futbale, v zahraničí v Kuvajte a Lotyšsku, na Slovensku v Žiline a Banskej Bystrici, opäť tri roky v košickom MFK a posledné dve sezóny v 1. FC Tatran Prešov. Ocenený sa v tomto roku, práve v roku konania  XXX.  olympijských hier v Londýne, dožíva jubilea 60 rokov. Nakoľko si v týchto dňoch  plní reprezentačné povinnosti s hráčmi do 21 rokov, cenu v zastúpení prevezala jeho dcéra, pani Andrea Bohucká - Semanová.                           

Rozmarín -  zmiešaný spevácky zbor seniorov v mestskej časti Košice - Západ.
Spevácky zbor seniorov vznikol v roku 2006 z členov vtedajšieho Klubu dôchodcov mestskej časti Západ, keď sa po prvýkrát zúčastnil spoločnej prehliadky zborov všetkých košických mestských častí konanom na sídlisku Nad Jazerom. V súčasnosti má dvanásť členov a pôsobí v priestoroch Denného centra na Laboreckej ulici. Tu sa stretáva a nacvičuje pravidelne minimálne raz týždenne. Každoročne od svojho vzniku získava najvyššie umiestnenie v speváckych súťažiach, okrem iného to boli:  „Krajská prehliadka umeleckých zborov“ v roku 2008,  súťaž „Piesne bez hraníc“ v roku 2009 či podujatie „Na košickej Turni“ organizované v mestskej časti Košice - Šaca v roku 2011.  Štyrikrát do roka v Dennom centre pozdravuje súbor aj tunajších jubilantov svojím vystúpením a príťažlivou kyticou piesní. Vystupuje tiež v Domovoch dôchodcov na Garbiarskej a Skladnej ulici, ako aj pri výročných stretnutiach košickej organizácie Únie nevidiacich. Mestskú časť  reprezentuje tiež  na celomestskom podujatí Košické Vianoce,  v decembri minulého roku spestrili členovia súboru program podujatí  Vianoce na Terase. Počet ich vystúpení sa blíži už k číslu sto. Ich pestrý repertoár aktuálne zahŕňa 115  regionálnych, národnostných, vianočných, jubilejných i zmiešaných skladieb.  Najbližší vzťah majú členovia súboru k veselým piesňam o živote a o láske. Väčšina z nich býva na Terase nepretržite už vyše štyridsať rokov. Zbor vedie po odbornej stránke pani Magdaléna Mikovičová a po organizačnej stránke pani Helena Gavronová.