Obchodná verejná súťaž - prenájom parciel a RD

Mestská časť Košice-Západ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom parciel a RD.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom parcely KN-C č. 2348 - záhrada o rozlohe 345 m2, parcely KN-C č. 2349 - zastavaná plocha a nádvorie o rozlohe 319,28 m2 (mimo výmery domu) a RD súpisné číslo 763 o rozlohe 122,72 m2 v asanačnom pásme na Zvončekovej č. 7 v Košiciach.

Dokumenty