Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov

Mestská časť Košice-Západ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na Triede SNP 24 v Košiciach.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom časti tejto administratívnej budovy, súpisné číslo 200, nachádzajúcej sa na parcele č. 5, katastrálne územie Terasa: Nebytové priestory na prízemí objektu o rozlohe 10,03 m2.

Dokumenty