Obchodná verejná súťaž - predaj osobného motorového vozidla

Mestská časť Košice-Západ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení zmien a doplnkov, § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod hnuteľného majetku, cestného motorového vozidla.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod cestného motorového vozidla ŠKODA SUPERB, evidenčné číslo KE 750 GT, ktoré je vo vlastníctve Mestskej časti Košice-Západ.

Dokumenty