Nominácie na Cenu Mestskej časti Košice-Západ

Mestská časť Košice - Západ sa pripravuje na tradičné odovzdávanie ocenenia  „Cena Mestskej časti Košice-Západ“.
 
Cena Mestskej časti Košice - Západ  sa od roku 2012 udeľuje trom jednotlivcom a jednému kolektívu za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti; za činnosť osôb alebo organizácií, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, ekonomický a kultúrny rozvoj Mestskej časti Košice-Západ; za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mestskej časti a jej občanov.     
 
Návrhy na udelenie Ceny Mestskej časti Košice-Západ môžu predkladať poslanci miestneho zastupiteľstva, starosta mestskej časti, občianske združenia, športové, umelecké a vedecké inštitúcie a iné fyzické a právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Košice alebo vykonávajú činnosť na území mesta Košice.
Termín uzávierky na predloženie návrhov na ocenenie jednotlivca alebo kolektívu Cenou Mestskej časti Košice-Západ v roku 2020 je 7. február 2020.
 
Návrhy je potrebné zaslať písomne alebo elektronicky na adresu: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice, alebo miestnyurad@kosicezapad.sk.
 
V návrhu na verejné ocenenie je potrebné uviesť:

  • údaje o navrhovanom najmä meno, priezvisko, titul a v prípade kolektívu alebo inštitúcie presný názov a sídlo,
  • zdôvodnenie návrhu na udelenie ceny, potrebné zhodnotenie činnosti, za ktorú je navrhované ocenenie, výpočet dosiahnutých úspechov a vymedzenie obdobia, za ktoré sa má cena udeliť.