Informácia o návrhu na zrušenie VZN Mestskej časti Košice-Západ

Informácia o návrhu na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice–Západ č. 1/2009 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice-Západ

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 písm. zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice-Západ č. 1/2009 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice-Západ.

Mgr. Marcel Vrchota
starosta

Všeobecne záväzne nariadenie Mestskej časti Košice-Západ č. 1/2009 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice-Západ