Námietkové konanie

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.
Námietková kancelária je zriadená na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č.39, prízemie, pracovisko prvého kontaktu č. 5.