Námietkové konanie

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.

Námietková kancelária je zriadená na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, III. poschodie, č. dverí 303.