Informácie pre voličov

Nahliadnutie do stáleho zoznamu voličov

Podľa § 4 zákona č.46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 a nasl. zákona č.333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, je obec povinná umožniť v úradných hodinách občanovi nahliadnuť do stáleho zoznamu voličov,  aby sa presvedčil či je v zozname zapísaný a či údaje o ňom v zozname uvedené sú úplné a pravdivé. Ak volič zistí, že v stálom zozname voličov nie je uvedený, alebo údaje o ňom uvedené nie sú úplné alebo pravdivé, má právo obec požiadať o dopísanie do zoznamu, prípadne o vykonanie opravy. Uvedené údaje si môže volič zapísaný v zozname voličov MČ Košice-Západ  overiť na Miestnom  úrade  Mestskej  časti  Košice - Západ, Tr. SNP č. 39, prízemie, pracovisko prvého kontaktu č. 5. 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Voliči, ktorí majú hlásený trvalý pobyt v MČ Košice-Západ /bez konkrétnej adresy/, sú zapísaní do zoznamu voličov v okrsku č. 4 - Základná škola, Považská 12. Oznámenie o čase a mieste konania volieb si môžu vyzdvihnúť na Miestnom  úrade  Mestskej časti Košice - Západ, Tr. SNP č. 39, prízemie,  pracovisko prvého kontaktu č. 5, v úradných hodinách.