Modernizácia autobusových zastávok

Mesto Košice, ako investor stavby, pre zvýšenie kvality služieb pre cestujúcich v mestskej hromadnej doprave ako aj zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy v nasledujúcom období bude realizovať modernizáciu vybraných autobusových zastávok MHD s vysokým počtom cestujúcich. Modernizácia spočíva v osadení označníkov s informačnými tabuľami s on-line odchodmi spojov, ktoré zohľadnia aj reálne meškanie spojov, v stavebných úpravách nástupných plôch zastávok a zastávkových pruhov s vytvorením bezbariérového prístupu.
Dňom 29.10.2018 spoločnosť EUROVIA SK, a.s., ako zhotoviteľ stavby, zaháji stavebné práce na autobusovej zastávke Nová nemocnica smer centrum. Zastávka bude dočasne premiestnená v križovatke ulica Ipeľská a Trieda SNP v pravom odbočovacom pruhu v rámci existujúcej zastávky konečná linky č. 18, do pôvodnej trasy sa spoj vráti v mieste najbližšieho prejazdu cez električkovú trať. Nasledujúci týždeň od 5.11.2018 sa zahája práce na zastávke Nová nemocnica smer Ipeľská.
Na území našej mestskej časti sa budú modernizovať aj autobusové zastávky Nová nemocnica, Magistrát mesta Košice, SOŠ automobilová a Spoločenský pavilón.
O ďalšom postupe prác Vás budeme včas informovať.

Informácie o modernizácii zastávok verejnej dopravy a informačných systémov sú k dispozícii tu.

Informácie o zmenách na linkách mestskej hromadnej doprave sú k dispozícii tu.