Celoplošná deratizácia v meste Košice - oznámenie

Mestská časť Košice-Západ bude realizovať deratizáciu svojich nehnuteľností prostredníctvom odborne spôsobilej organizácie v čase od 13.05.2019  do 20.05.2019.

Predmetom budú spravované budovy a pozemky, napríklad pozemky v lokalite „asanačného pásma“, dažďová kanalizácia v lokalite Grot.
Priestory miest na, ktorých sú umiestnené kontajnery na odpad bude deratizovať Mesto Košice.
 
Súčasťou deratizácie je rozloženie nástrah a následná likvidácia uhynutých hlodavcov. Vyzývame Vás, aby ste v tomto období venovali zvýšenú pozornosť deťom, ako aj domácim zvieratám,  aby nedošlo k požitiu nástrahy pre hlodavcov.
 
V prípade, ak vo svojom okolí zaznamenáte zvýšený počet hlodavcov: 
  • V okolí kontajnerov na odpad informujte o tom Mesto Košice – 055/6419 135.
  • Na verejných priestranstvách informujte o tom Správu mestskej zelene – 0914 320 776,
  • Mestskú časť Košice-Západ  -  055/788 3260
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, ako kompetentný orgán, vydáva rozhodnutie na zabezpečenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov na území mesta Košice. Pre rok 2019 je termín deratizácie určený v období od 15.04.2019 do 20.05.2019.
 
Rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sú viazané:
  • inštitúcie verejnej správy
  • právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia,
  • fyzické osoby

Deratizáciu je potrebné vykonať na nehnuteľnostiach vo vlastníctve vyššie uvedených subjektov.  Fyzické osoby majú povinnosť realizovať deratizáciu v priestoroch svojich rodinných domov, na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a pod.

Deratizáciu je nevyhnutné realizovať prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov a po ukončení mať k dispozícii dokumentáciu, ktorá vykonanie deratizácie potvrdí.
Fyzické osoby – majitelia rodinných domov môžu deratizáciu realizovať aj svojpomocne, spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel. V tomto prípade je potrebné uschovať doklady o kúpe deratizačných prostriedkov.