Mestská časť Košice - Západ reaguje na klimatické zmeny

Mestská časť Košice - Západ začína v roku 2013 realizovať projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007 - 2013 spolu s ďalším slovenským a dvoma maďarskými partnermi.

Hlavný cieľ: Zvýšiť odbornú pripravenosť a vytvoriť sieť relevantných inštitúcií s cezhraničným presahom na efektívne adresovanie negatívnych dopadov zmeny klímy na rozvoj cezhraničného regiónu Košický kraj – Borsod-Abaúj-Zemplén župa (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) na príklade Mestskej časti Košice - Západ a mesta Miškolc (Miskolc város).

Partneri: Mesto Miškolc, Zold Akcio - odborná MVO Maďarsko, Karpatský rozvojový inštitút - odborná MVO Slovensko

Úloha MČ Košice - Západ: Manažérske a odborné vedenie projektu

Doba trvania: január - december 2013

Celková čiastka: 149 842,- €; z toho rozpočet Mestskej časti Košice  - Západ : 68 216,- €

(85% príspevok Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja, 10% spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR a 5% vlastné spolufinancovanie)
Financovanie: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 -2013, Štátny rozpočet SR, vlastné spolufinancovanie

Bloky projektových aktivít:

1. Budovanie kapacít pre adaptáciu na dopady klimatickej zmeny
Budovať odborné kapacity v téme projektu je nevyhnutný faktor pre porozumenie témy a realizáciu potrebných krokov. Nesústreďuje sa len na vzdelávanie pracovníkov partnerov projektu, ale aj na ďalšie, v projekte identifikované odborné inštitúcie relevantné pre realizáciu adaptačných opatrení na dopady zmeny klímy (správcovia zelene, povodí, združenia podnikateľských subjektov a pod.).

2. Vytvorenie strategických plánov pre adaptáciu na dopady klimatickej zmeny
Zostavenie strategických plánov je nevyhnutným predpokladom pre spoločné a koordinované kroky v tejto oblasti. Vytvorenie plánov v meste Miškolc a v meste Košice – Mestská časť Západ bude pilotné pre ďalšie mestá a obce cieľového územia.

3. Rozšírenie iniciatívy, poznatkov a skúseností na celé cieľové cezhraničné územie a aj za jeho hranice
Jeden z kľúčových aspektov projektu je jednak zaistiť, aby sa jeho výstupy a výsledky stali dostupnými pre subjekty lokálnej verejnej správy a ostatné relevantné inštitúcie a súčasne iniciovať dialóg o zmierňovaní dopadov zmeny klímy medzi subjektmi samosprávy, štátnej správy a ďalších inštitúcií (štátnych lesov, povodie rieky Hornád, odborné organizácie) v danom cieľovom území. Súčasne je cieľom tejto aktivity šíriť poznatky aj do iných maďarsko-slovenských prihraničných regiónov.

Výsledky a výstupy projektu:
- Adaptačné stratégie a konkrétnych pilotné projektové návrhy ako prevencia pre zníženie rizík.
- Príručka s podrobnými informáciami o procesoch a opatreniach, ktoré treba prijať pre ochranu zdravia, životov a majetkov ľudí pred dopadmi zmeny klímy.
- Vzdelávacie aktivity, ktoré zlepšia vedomosti pracovníkov samospráv, osobitne Mestskej časti Košice - Západ a mesta Miškolc v téme zmierňovania negatívnych dopadov klimatickej zmeny na rozvoj tak, aby mohli v aktivitách ďalej pokračovať aj po skončení projektu.
- Systém poskytovania poradenstva a koordinácie aktivít v tejto oblasti.
- Spoločný projektový zámer