01. Matrika

Správne poplatky platné od 1.1.2018 v zmysle novely Zákona 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisovVŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 2 €
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných  záznamov,  registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2 €
Položka 3
1. Osvedčenie   
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2 €

 

VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2 €
Nová položka : Položka 17
a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10 €
Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 €
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 €
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 €
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 €
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 €

 

*Uznesenie MZ č. 32-28/04-2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ schválilo príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo úradne určenej doby v nasledovnej výške:
a) 30,- € za jeden sobášny obrad v pracovných dňoch a v soboty
b) 60,- € za jeden sobášny obrad v dňoch pracovného pokoja
 
**Uznesenie MZ č. 46-14/06-2011
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ schválilo príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti vo výške 150 €, za poskytnuté služby pri delegovaných sobášoch vo výške 60 €.

Dokumenty