Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach informuje a upozorňuje

Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach informuje a upozorňuje.

V poslednom období bol na území Košického kraja zaznamenaný rastúci počet priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel, ktorí mali účasť na dopravnej nehode a z miesta dopravnej nehody odišli.

Zdôrazňujeme, že pri rôznych "ťukancoch" (škodových udalostiach) na parkoviskách, kde sa vodič poškodeného vozidla nenachádza pri vozidle, nepostačuje zanechanie lístka za stieračom so svojimi údajmi a odídenie z miesta, nakoľko týmto konaním sa škodová udalosť posudzuje ako dopravná nehoda a konanie vinníka je kvalifikované ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa § 137 ods. 2 písm. c zákona o cestnej premávke so všetkými dôsledkami, ktoré z takéhoto konania vyplývajú. Týmto konaním vodič poruší ustanovenie § 22 ods. l písm. b zákona č. 372/19990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších noviel, pri ktorom sa ukladá sankcia od 300 do 1.300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo po dobu od 1 roka až do 5 rokov.

Odporúčame vodičom v takýchto situáciách využiť všetky možnosti na zabezpečenie vodiča poškodeného vozidla, t.j. informačné služby nákupných a kultúrno-spoločenských centier, športových zariadení a iných objektov kumulujúcich cestnú premávku pre zabe zpečenie vodiča k svojmu poškodenému vozidlu (napr. komunikačnými prostriedkami nákupného centa upovedomiť vodiča o poškodení jeho vozidla a dostavení sa k nemu), aby mohol byť plnohodnotne uplatnený inštitút škodovej udalosti.

V prípade ak vodiča poškodeného vozidla nevyhľadá, má povinnosť túto udalosť oznámiť polícii.

Je potrebné rozlišovať dopravnú nehodu a škodovú udalosť.

Dopravná nehoda je definovaná podľa § 64 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

a) sa usmrtí alebo zraní osoba,

b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,

c) uniknú nebezpečné veci alebo

d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (3.990€).

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak :

a) nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6 citovaného zákona

b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo

c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinenÍ.

Všetky ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla sú škodové udalosti. Vodič, a to nie len ten, ktorý udalosť zavinil, ale aj poškodený, ako účastník škodovej udalosti je povinný dodržať ustanovené povinnosti ( § 66 ods. 6) a to:

- bezodkladne zastaviť vozidlo;

- preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti;

- poskytnúť údaje o poistení vozidla;

- vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa §11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení;

- zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky;

- urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky;

- ak spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.