Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského už má svojich víťazov

Vo štvrtok 22. februára sa v Átrium klube - kultúrno-spoločenskom centre MČ Košice - Západ kole uskutočnila krajská súťaž v prednese slovenskej povesti pre žiakov 2. - 7. ročníka ZŠ.
Hlavným organizátorom súťaže je MO MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národným osvetovým centrom, mestom Šaľa a v spolupráci s Okresnými úradmi v sídle kraja a MO MS na Slovensku.
Súťaž na úrovni Košického kraja organizačne zabezpečovalo Centrum voľného času Strojárenská 3 v Košiciach na základe poverenia Okresným úradom Košice - odbor školstva so sídlom Zádielska 1, 040 78 Košice v súlade s § 11, ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spolupráci s MO Matice slovenskej Košice III a Mestskou časťou Košice - Západ.
Za koordináciu spolupráce za CVČ zodpovedala Mgr. Ľubica Oberučová, za MČ zodpovedná referentka oddelenia kultúry Ing. Veronika Kentošová.

Súťažilo sa v troch vekových kategóriách:
I. kategória:
žiaci 2. -  3. ročníka ZŠ
II. kategória:
žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ
III. kategória:
žiaci 6. - 7. ročníka ZŠ

Počet súťažiacich: 33 z 11 okresov Košického kraja. Predsedníčka poroty: Klára Sádová. Víťazi z každej kategórie budú Košický samosprávny kraj reprezentovať na celoštátnej súťaži v Šali.
Súťaž prebehla podľa plánu, bez akýchkoľvek problémov a vo výbornej vzájomnej spolupráci s pracovníkmi Átrium klubu, ktorí nám vo všetkom vychádzali v ústrety a ktorým patrí naše poďakovanie.

Mgr. Ľubica Oberučová
koordinátorka krajského kola