Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského už má svojich víťazov

Vo štvrtok 28. februára 2019 sa v Átrium klube - kultúrno-spoločenskom centre MČ Košice-Západ uskutočnila krajská súťaž žiakov 2. - 7. ročníkov základných škôl v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského.
Hlavným organizátorom súťaže je MO MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národným osvetovým centrom, mestom Šaľa a v spolupráci s okresnými úradmi v sídle kraja a MO MS na Slovensku.Súťaž na úrovni Košického kraja organizačne zabezpečovalo Centrum voľného času (CVČ) Strojárenská 3 v Košiciach na základe poverenia Okresným úradom (OÚ) Košice – odbor školstva so sídlom Zádielska 1v Košiciach v spolupráci s Domom Matice slovenskej Košice a Mestskou časťou Košice - Západ.

Za koordináciu spolupráce za CVČ zodpovedala Mgr. Ľubica Oberučová, za MČ bola zodpovedná referentka oddelenia kultúry Ing. Veronika Kentošová. Na otvorení súťaže sa za OÚ Košice - odbor školstva zúčastnila a prítomným sa prihovorila Mgr. Viktória Rozsypalová. Priebeh súťaže sledoval aj Michal Matečka - riaditeľ Domu Matice slovenskej Košice.

Na súťaži sa zúčastnilo spolu 33 žiakov z 11 okresov Košického kraja. Predsedníčkou odbornej poroty bola PhDr. Miroslava Lauffová. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách:

I. kategória:   žiaci 2. -  3. ročníka ZŠ
II. kategória:  žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ
III. kategória: žiaci 6. – 7. ročník ZŠ

Víťazi z každej kategórie budú Košický samosprávny kraj reprezentovať na celoštátnej súťaži v Šali.

Podujatie poctil svojou návštevou a ceny víťazom odovzdal starosta mestskej časti Košice-Západ Mgr. Marcel Vrchota, ktorý sa v závere súťaže prihovoril súťažiacim, rodičom, pedagógom aj porote.

Súťaž prebehla podľa plánu, bez akýchkoľvek problémov a vo výbornej vzájomnej spolupráci s pracovníkmi Átrium klubu, ktorí nám vo všetkom vychádzali v ústrety a ktorým patrí naše poďakovanie.          

Mgr. Ľubica Oberučová

koordinátorka krajského kola