IV. zasadnutie MZ mestskej časti Košice - Západ 26.06.2019

V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

IV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 25. júna 2019 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke na 2. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Návrh na uzatvorenie zmieru s Ing. Froncovou
6. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od II. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
7. Informácia o zmene Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ bod č. 7
8. Prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom od II. zasadnutia miestneho zastupiteľstva bod č. 8
9. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve, ústna informácia bod č. 9
10. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 26.2.2019 do 25.6.2019 bod č. 10
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na 2. polrok 2019 bod č. 11
12. Stanovisko kontrolóra mestskej časti k Záverečnému účtu Mestskej časti Košice-Západ za rok 2018 bod č. 12
13. Záverečný účet Mestskej časti Košice-Západ za rok 2018 bod č. 13
14. Informácia o úprave č. 1 Programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ na rok 2019 bod č. 14
15. Žiadosti o poskytnutie dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií na 2. polrok 2019 bod č. 15
16. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky voči Romanovi D. bod č. 16
17. Monitoring Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Košice-Západ na roky 2017-2019 (2. polrok 2018) bod č. 17
18. Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 18/19/8803 a zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice–Západ č. 1/2009 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice-Západ bod č. 18
19. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice-Západ - Dodatok č.1 bod č. 19
20. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva bod č. 20
21. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k parcele pod garážovým boxom v lokalite Idanská ulica, Košice so S. H. bod č. 21
22. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k parcele pod garážovým boxom v lokalite Idanská ulica, Košice s A. H. a S. H. bod č. 22
23. Interpelácie poslancov 

24.

Dopyty poslancov 
25. Rôzne 
26. Záver 

Mgr. Marcel Vrchota