Nahliadnutie do stáleho zoznamu voličov

V súlade s § 4 a nasl. zákona č.333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, MČ Košice-Západ zostavuje a vedie stály zoznam voličov.
Každý oprávnený občan si  môže  na   Miestnom  úrade  Mestskej  časti  Košice – Západ, Tr. SNP  č. 39,   prízemie,  pracovisko prvého kontaktu č.5 overiť, či je v zozname zapísaný a či údaje o ňom v zozname uvedené sú úplné a pravdivé. Ak oprávnený občan zistí, že v stálom zozname voličov nie je uvedený, alebo údaje o ňom uvedené nie sú úplné alebo pravdivé, má právo obec požiadať o dopísanie do zoznamu, prípadne o vykonanie opravy.